Erasmus+ Studia

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995 - 2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 był on częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus.

Na lata 2014-2020 program LLP został zastapiony programem Erasmus+, który zaczął funkcjonowac na naszej Uczelni od roku akademickiego 2014/2015.

Karta Studenta Erasmusa 

Erasmus Policy Statment 

Uczelniana Karta Erasmusa

Przydatne linki:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.frse.org.pl/

Narodowaj Agencja Programu Erasmus+:  http://erasmusplus.org.pl/

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/

Erasmus Student Network : http://www.esn.org

Koordynatorzy Programu Erasmus+

Lista koordynatorów

Grant Erasmus+

Finansowanie z programu ERASMUS+

Grant Erasmusa ma charakter uzupełniający i ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania i zakwaterowania za granicą. Ufundowany jest ze środków UE. Studenci przebywając na stypendium Erasmus zachowują prawo do pobierania wszelkich innych przyznanych stypendiów, tj. stypendium naukowego, ministerialnego itp.

Wysokość 1-miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określany jest przez Komisję Europejska w przewodniku po programie.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczny grant Erasmusa+ wynosi:

 • 500 EUR- Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • 450 EUR-  Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • 350 EUR- Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 • Szwajcaria-stypendia rządu szwajcarskiego, szczegóły.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący stypendium socjalne).

Studenci nominowani do wyjazdu w ramach Erasmus+ studia, którym zostało przyznane stypendium socjalne, są finansowani z programu PO WER. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie informacji o kwalifikacji do stypendium socjalnego, jaka odbywa się na poszczególnych wydziałach.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczny grant Erasmusa+ wynosi:

 • 3015 PLN- Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • 2799 PLN-  Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • 2369PLN- Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 • Szwajcaria-stypendia rządu szwajcarskiego

Grant z prgramu Erasmus +, jak i z programu PO WER, jest wypłacany w dwóch ratach: 

I rata: 80% przed wyjazdem

II rata: 20% po rozliczeniu wyjazdu

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest ściśle uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną na uczelni zagranicznej (potwierdzonego przez uczelnie przyjmującą). Często zdarza się więc, że studenci jadący do tego samego kraju otrzymują zróżnicowane stypendia, co spowodowane jest różnym okresem studiów na poszczególnych uczelniach.

 Zasady obliczania grantu

Zgodnie z zasadą programu przyjętą na UWr środki finansowe są przyznawane maksymalnie na okres 5 miesięcy, natomiast zgodnie z zasadami ogólnymi pobyt na uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 3 miesiące. Wysokość grantu jest obliczana z dokładnością do 1 dnia. Przyjmuje się, że każdy miesiąc to 30 dni. Warunkiem wypłacenia grantu jest podpisanie przed wyjazdem umowy finansowej, w której wymieniony jest przewidywany okres studiów na uczelni zagranicznej.

Umowa finansowa pomiędzy Uczelnią a studentem wyjeżdzającym na studia

Jeżeli już wiesz, że jesteś przyjęty przez daną uczelnię zagraniczną, pozostaje jeszcze podpisanie w Biurze Współpracy Międzynarodowej umowy finansowej pomiędzy Tobą - Uczestnikiem programu Erasmus, a przedstawicielem Uniwersytetu Wrocławskiego, regulującej warunki formalne i finansowe Twojego wyjazdu na studia za granicę. 

 Przygotowanie umowy finansowej:

 • Umowa podpisywana jest w BWM przed planowanym wyjazdem. Zalecany termin zawarcia umowy - ok. 2-4 tygodnie przed datą rzeczywistego wyjazdu na studia.
 • Dokument ten wraz ze wszystkimi wymaganymi załacznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i  wraz z danymi bankowymi przynieść do BWM w celu jego podpisania
 • Pola dotyczące długości pobytu na stypendium oraz kwoty przyznanego grantu wypełnia BWM w chwili podpisywania umowy ze studentem
 • Proszę pamiętać o obowiązku przedstawienia kserokopii podpisanego przez koordynatora Learning Agreement for Studies (LA) oraz kserokopii karty ubezpieczeniowej (z NFZ lub prywatnej polisy ubezpieczeniowej).
 • Podpisując umowę student powinien podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia studiów (włącznie z ewentualnymi kursami językowymi) na uczeni zagranicznej, gdyż wpływać to będzie na wysokość grantu.
 • Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają podpisania aneksu do umowy.

Przekazanie środków finansowych:

 • Przelewy będą realizowane z uwzględnieniem daty rozpoczęcia studiów/kursów przygotowawczych na uczelniach zagranicznych oraz od daty podpisania kontraktu w BWM, przy czym termin rozpoczęcia realizacji przelewów będzie również uzależniony od daty przekazania środków finansowych na konto UWr przez Narodową Agencję pr. Erasmus
 •  Przekazanie grantu Erasmusa odbywa się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy studenta (przelew na rachunek innej osoby, np. rodzica możliwy jest tylko wówczas, gdy student jest współwłaścicielem rachunku lub został oficjalnie w banku upoważniony przez właściciela rachunku do korzystania z konta).
 • Grant Erasmusa z Narodowej Agencji wpływa na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego w euro, a następnie jest przelewany na konto walutowe (w EUR) studenta. Fundusze Erasmusa zdeponowane są na rachunku w BZ WBK S.A., dlatego przelewy grantu w EUR na konta walutowe zakładane w tym banku trwają znacznie krócej.
 • Na życzenie studenta grant EUR może zostać przelany na konto złotówkowe.
 • Studenci finansowani z funduszu POWER otrzymują stypendium w PLN.
 • Koszty przelewów pokrywa uczelnia.
 • Uniwersytet nie dokonuje żadnych przelewów do banków za granicę. Przelewy dokonywane są tylko i wyłącznie na konta złotówkowe i walutowe w kraju.

Dofinansowanie uczestników ze specjalnymi potrzebami (studenci niepełnosprawni)

Osoba niepełnosprawna wyjeżdżająca na stypendium w programie Erasmus + ma prawo otrzymać dodatkowe finansowanie. Wysokość dodatkowego finansowania będzie określana przez UWr na podstawie wniosku złożonego do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+

Wniosek do pobrania

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności. We wniosku trzeba szczegółowo określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności , inne niż standardowe koszty związane z podrożą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia oraz określenia wysokości przewidywanych wydatków.

Przyznanie dodatkowego finansowanie będzie możliwe w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu zagranicą (koszty podróży osoby towarzyszącej, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków)
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności  (koszty specjalnego ubezpieczenia)
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów (ta kategoria wymaga zalecenia od lekarza)

Wszystkie koszty będą rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych, czyli na podstawie dowodów finansowych (rachunki, faktury, bilety). Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Wnioski można składać wyłącznie do BWM przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Kapitał Mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować  miesiące wszystkich zrealizowanych wyjazdów (zarówno na studia, jak i na praktyki) na danym poziomie studiów, liczone są również wyjazdy z poprzednich edycji programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus,).

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów 12 miesięcy.

W przypadku studiów jednolitych magisterskich kapitał mobilności nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności.

Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

 • semestralne studia na uczelni partnerskiej z grantem finansowym na czas trwania semestru/trymestru od 3 do 5 miesięcy
 • praktyki w czasie trwania studiów lub absolwenckie (na okres od 2  do 5 miesiący w sumie!)

Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem np. w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacja jednego rocznego (ze stypendium).

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia ze stypendium przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.

Uczelnie partnerskie

Lista umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w ramach ERASMUS+/ The list of bilateral agreements with partner universities within ERASMUS+ 

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest przez właściwy studentowi oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po złożeniu następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie karty; dostępny na stronie http://www.nfz.gov.pl/
 • Zaświadczenie z BWM o wyjeździe na stypendium(do pobrania z indywidualnego konta na naszej stronie)
 • Dowód osobisty

Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia za granicą można uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres infoue@nfz-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje o systemie ochrony zdrowia w wybranym państwie można uzyskać na stronie http://www.nfz.gov.pl/

Studenci wyjeżdżający do krajów nie będących członkami UE, powinni wykupić polisę w którejś z firm ubezpieczeniowych.

Kserokopia karty ubezpieczeniowej z NFZ lub prywatnej polisy ubezpieczeniowej musi byc złożona w BWM przez wyjazdem na uczlenię partnerską.

Nowe wymogi dotyczące ubezpieczeń dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia wskazanych poniżej:

 

Szpitale i inne podmioty mające umowę z ubezpieczycielem

 

 

Szpitale i inne podmioty niemające umowy z ubezpieczycielem

 

 

Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

Udział w kosztach

Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

Udział w kosztach

Opieka ambulatoryjna

2.000. -TL

Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

 

 

2.000.-TL

Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

 

 

Hospitalizacja

Bez ograniczeń

Pacjent : 0%  Ubezpieczyciel : 100%

 

 

20.000.-TL

Pacjent : 20%  Ubezpieczyciel : 80%

 

 

 

UWAGA: podane kwoty są w lirach tureckich.

Uczestnicy programu Erasmus+, aby ich polisa została zaakceptowana przez policję, muszą:

 1. Przedłożyć ją wraz z potwierdzonym przez tureckiego notariusza tłumaczeniem na język turecki;

albo

Uzyskać bezpłatne poświadczenie zgodności polisy z przedstawionymi wyżej wymogami tureckiego prawa od uczelni przyjmującej

Warto również zaopatrzyć się w kartę EURO>26, której posiadacz oprócz uprawnień do różnych zniżek, ubezpieczony jest także od nieszczęśliwych wypadków.

Wparcie językowe on-line 

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej : przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka.  Link do testu w systemie Online Linguistic Support zostanie przysłany do uczestnika na adres e-mail. Testami objęte są obecnie następujące języki:

 • angielski
 • czeski
 • duński
 • grecki
 • portugalski
 • niemiecki
 • francuski
 • szwedzki
 • włoski
 • hiszpański
 • niderlandzki

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support. Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)
 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
 • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
 • news;
 • level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +

Rekrutacja 

O wyjazd na stypendium z programu Erasmus można ubiegać się, jeżeli spełnione będą  poniższe wymagania:

 • Status studenta (studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych) bądź doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wydział macierzysty ma podpisane umowy przewidujące wymianę studencką w ramach programu Erasmus z uczelniami zagranicznymi UE
 • Ukończenie pierwszego roku studiów
 • Znajomość języków obcych
 • Dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)
 • Kapitał mobilności

Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatorów programu Erasmus na wydziałach.

Główna rekrutacja odbywa się raz w roku (styczeń-marzec). Wówczas przyznawane są miejsca zarówno na semestr zimowy, jak i letni kolejnego roku akademickiego.

UWAGA!

Koordynatorzy mają prawo zgłaszania pojedynczych kandydatów (w miarę wolnych miejsc) także po zakończeniu głównej rekrutacji, przez cały rok.

 Zasady rekrutacji na poszczególnych wydziałach.

Harmonogram głównej rekrutacji na stypendia w roku akademickim 2018/2019

I ETAP

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) odbędą się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przy pl. Nankiera 2/3 w dniach:

I termin 01.12.2017/piątek/ od godz. 16.00

II termin 19.01.2018 /piątek/od godz. 16.00

Szczegółowe informacje: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/polscy-studenci

Zapisy na rozmowę prowadzi sekretariat SPNJO!

II ETAP

Rekrutacja kandydatów na poszczególnych Wydziałach - zakończenie 2 marca 2018 r.

III ETAP

Po pozytywnym przejściu rekrutacji na wydziale załóż indywidualne konto na naszej stronie internetowej i wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

16 marca 2018 - termin dostarczenia zatwierdzonego formularza zgłoszeniowego do Biura Współpracy Międzynarodowej

ZASADY REKRUTACJI I ROZLICZEŃ NA WYDZIAŁACH:

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na Twoim wydziale/instytucie zamieszczonymi poniżej lub skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale/instytucie.  

Wydział / kierunek Zasady rekrutacji  Zasady rozliczenia
Wydział Biotechnologii  link  link
Wydział Chemii  link  link
Wydział Filologiczny  
anglistyka  link  link

inform. nauk. i biblio. / publ. cyfrowe

 link

 link
dziennikarstwo / komunikacja wiz.  link  link
germanistyka  link  link
iberystyka  link  link
italianistyka  link  link
klasyczna / kult. śródz.  link  link
niderlandystyka  link  link
polonistyka  link  link
romanistyka  link  link
judaistyka  link  link
slawistyka  link  link
Wydział Fizyki i Astronomii  link  link
Wydział Nauk Biologicznych  link  link
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
archeologia  link  link
etnologia  link  link
historia  link  link
historia sztuki  link  link
kulturoznawstwo  link  link
muzykologia  link  link
pedagogika  link  link
psychologia  link  link
Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska
geografia  link  link
geologia  link  link
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środow.  link  link
Wydział Nauk Społecznych    
dyplomacja europejska  link   link
europeistyka  link   link
filozofia  link   link
politologia  link   link
socjologia  link   link
stosunki międzynar. / bezp. nar.  link   link
Wydział Matematyki i Informatyki
informatyka  link  link
matematyka  link  link
Wydział Prawa, Administacji i Ekonomii  link  link
Interdyscyplinarne Studia Europejskie  link  link

Przed wyjazdem

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli już przeszedłeś pomyślnie rekrutację na stypendium Erasmusa i znalazłeś się na liście wyjeżdżających, czeka Cię jeszcze dopełnienie pewnych niezbędnych formalności.

Pierwszy krok to prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://international-applications.uni.wroc.pl (Uwaga: zmiana systemu, proszę wypełniać aplikacje na studia w nowym systemie). Dokładnie wypełniony formularz z naklejonym zdjęciem (zdjęcie można również dodać w formie elektronicznej w trakcie wypełniania formularza) należy dostarczyć jak najszybciej do naszego biura.

Pamiętaj! Termin obowiązuje studentów wyjeżdżających zarówno w semestrze zimowym jak i letnim danego roku akademickiego. 

Status studenta wyjeżdżającego z programu Erasmus

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez Uniwersytet Wrocławski za integralna część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, czy brać urlopu dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement for Studies („Porozumienie o programie zajęć").

Learning Agreement

 

Learning Agreement for Studies (LA) (Porozumienie o Programie Zajęć) jest najistotniejszym dokumentem związanym z wyjazdem na stypendium Erasmusa. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu.

Wyboru zajęć należy dokonywać na podstawie oferty przedmiotów/kursów zamieszczonych na stronach www uczelni przyjmującej. Ułożony przez studenta program studiów musi zostać oficjalnie zatwierdzony przez instytut macierzysty, czyli podpisany przez Koordynatora lub/i inne kompetentne osoby, np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana.

LA należy przesłać do uczelni partnerskiej w terminie przez nią wskazanym, może się jednak zdarzyć, że uczelnia nie będzie wymagała wcześniejszego przesłania LA i wystarczy go zabrać ze sobą.

Kopię wypełnionego i podpisanego przez Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego Learning Agreement należy przedłożyć w BWM w chwili podpisywania umowy finansowej przed wyjazdem na stypendium.

Ważne!

To Koordynator Wydziałowy lub Instytutowy (a w niektórych przypadkach również Dziekan), zatwierdza przedmioty, które będą realizowane na uczelni zagranicznej, prosimy więc nie zwracać się w sprawach związanych z ustalaniem lub zmianami w programie zajęć do Biura Współpracy Międzynarodowej.

Changes to Learning Agreement

Po przyjeździe na uczelnię zagraniczną bardzo często okazuje się, że z różnych przyczyn nie ma możliwości realizowania wszystkich wcześniej zaplanowanych zajęć.

Wówczas należy, konsultując się z Koordynatorem Wydziałowym lub Instytutowym na uczelni macierzystej, ułożyć nowy plan - Changes to Learning Agreement , pod którym powinien widnieć podpis Koordynatora i/lub innych osób, które zatwierdzały pierwotna wersję Learning Agreement.

Changes to Learning Agreement, podpisane przez koordynatora na uniwersytecie zagranicznym należy przesłać w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia studiów za granicą do swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego we Wrocławiu.

Punkty ECTS

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) pozwala za pomocą punktów kredytowych przeliczyć zdobyte za granicą oceny i zaliczenia. Systemem tym posługują się niemalże wszystkie europejskie szkoły wyższe, podobnie jak wszystkie Instytuty Uniwersytetu Wrocławskiego.

Punkty ECTS są wyrażone liczbami od 1 do 60 przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką student musi włożyć, aby te przedmioty zaliczyć. Obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje grupowe, indywidualne, pracę w laboratorium.

Punkty mają wartość względną, tj. wyrażają nakład pracy studenta, niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku akademickiego. Przyjmuje się, że 25-30 godzin pracy studenta=1 ECTS.

Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr.

Przygotowując Learning Agreement może okazać się, że jakiś przedmiot trzeba będzie mimo wszystko zaliczyć na uczelni macierzystej po powrocie w określonym terminie (np. w kolejnym semestrze). W takim przypadku punkty potrzebne do zaliczenia semestru lub roku zdobywane są po części za granicą i w kraju.

Przy układaniu programu można liczyć na pomoc Koordynatora Wydziałowego lub Instytutowego Erasmusa.

Przedłużenie stypendium

Jeżeli wyjechałeś na stypendium w I semestrze, a będąc już na miejscu okaże się, że powrót do Wrocławia w lutym to dla Ciebie stanowczo za wcześnie i chciałbyś koniecznie przedłużyć swój pobyt na stypendium Erasmus na II semestr, to jest to możliwe o ile obie uczelnie (macierzysta i partnerska) wyrażą na to zgodę.

Pamiętaj, że grant Erasmusa przyznany może być maksymalnie na 5 miesięcy, zatem decydując się na przedłużenie, w kwestiach finansowych nie możesz już liczyć na dofinansowanie z programu Erasmus. Natomiast Twój status jako studenta Erasmusa nie zmienia się w stosunku do tego w I semestrze.

WAŻNE!

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu realizacji Twojego kapitału mobilności. Procedura przedłużenia pobytu w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Zalecany termin dopełnienia procedury przedłużenia pobytu:  początek II semestru na UWr.

Wymagane dokumenty:

 • aneks-wygenerowany poprzez indywidualne konto na naszej stronie internetowej potwierdzający chęć kontynuacji studiów na uczelni partnerskiej
 • zgodę z uczelni zagranicznej na studia w II semestrze, najlepiej w formie zatwierdzonego Learning Agreement for Studies na II sem
 • zgodę swojego Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego na przedłużenie pobytu, najlepiej w formie zatwierdzonego Learning Agreement for Studies na II semestr
 • przynajmniej część ocen z pierwszego semestru studiów na uczelni zagranicznej

Ostateczny termin sfinalizowania procedury związanej z przedłużeniem pobytu na uczelni partnerskiej to 1 kwietnia danego roku.

ZŁOŻENIE ANKESU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.

Rozliczenie stypendium

Po powrocie ze stypendium należy złożyć w BWM następujące dokumenty, które wypełnia się poprzez indywidualne konto na stronie:

 1. Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program (okres studiów musi się pokrywać z okresem podanym w umowie finansowej*).
 2. Wykaz zaliczeń, ocen, Transcript of Records. Doktoranci: potwierdzenie realizacji projektu/badań naukowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest uzyskanie wymaganych zaświadczeń od uczelni zagranicznej, nie wyjeżdżaj zwłaszcza bez zaświadczenia o odbytych studiach. Zdarza się, że wykaz ocen jest wysyłany przez uczelnię zagraniczną w późniejszym terminie.
 3. Learning Agreement for Studies/Changes to Learning Agreement for Studies -  za każdy semestr pobytu, podpisane zarówno przez studenta i koordynatora Erasmusa z UWr. jak i koordynatora z uczelni zagranicznej (o ile nie zostało dostarczone wcześniej).
 4. Wypełnienie końcowego testu językowego OLS (jeżeli dotyczy)
 5. Wypełnione ankiety dla Komisji Europejskiej eu-survey

 *Pamiętaj, że różnice w długości pobytu mogą zmienić warunki finansowe Twojego wyjazdu.