Erasmus+ Szkolenie

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Turcji i Macedonii (FYROM).

Oferta skierowana jest do pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

Preferencyjnie będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie wzięty pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata i jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2019
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć instytucję zagraniczną? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • możliwość skorzystania z gotowej oferty instytucji zagranicznej o planowanych szkoleniach zamieszczanej na stronie Biura
 • skorzystanie z platformy IMOTION

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, pewne ograniczenia dot. przejazdów samochodem prywatnym)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • ubezpieczenie (możliwość ubiegania się w NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

 Dofinansowanie wyjazdu (zróżnicowane ze względu na kraj wyjazdu):

Oferty szkoleń

W odpowiedzi na możliwość odbywania wizyt szkoleniowych w ramach programu Erasmus+, wiele uczelni organizuje tzw. tydzień szkoleniowy Erasmus Staff Training Week, na które mogą zgłaszać się chętni pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikowani do programu.

Aktualne oferty tego rodzaju szkoleń można znaleźć na stronie:

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Rekrutacja

2018/2019

PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają kierownicy komórek administracyjnych UWr. zgodnie ze swoją polityką szkoleniową.

Kandydaci na wyjazd szkoleniowy, którzy uzyskali zgodę przełożonego na uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2018/2019 dostarczają do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 komplet dokumentów zawierający:

UWAGA NOWOŚĆ! od roku akademickiego 2018/2019 przechodzimy na nowy system aplikacyjny, co oznacza, że wszyscy pracownicy, którzy ubiegają się o wyjazd będą musieli utworzyć nowe konto indywidualne w nowym systemie znajdującym się w podanym powyżej linku. Nie będzie już możliwości tworzenia nowych wyjadów w starym systemie, zostanie on zablokowany i pozostawiony jedynie do odczytu, a w najbliższym czasie dane ze starych kont zostaną przeniesione do nowych. Nowe konta proszę tworzyć na e-mailach o domenie @uwr.edu.pl. Z ewentualnymi problemami technicznymi prosimy zgłaszać się e-mailowo do BWM.   

 • list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, wskazujący nazwę instytucji zagranicznej (do trzech propozycji), w której kandydat po uzgodnieniu z przełożonym zamierza odbyć szkolenie; list powinien zawierać następujące informacje: 1) opis spodziewanych rezultatów planowanego szkolenia; 2) informację o korzyściach wynikających z poprzednio odbytych wyjazdów szkoleniowych, o ile takie wyjazdy miały miejsce; 3) sposób upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas poprzednich szkoleń w jednostce macierzystej UWr  

Uzupełnieniem kompletu dokumentów będzie protokół przekazany do BWM przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, zawierający poziom znajomości języka obcego kandydatów, który został określony na podstawie wyników przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych lub okazanych certyfikatów językowych.
 

DRUGI ETAP

Drugi etap rekrutacji będzie polegał na ocenie punktowej kandydatów, którzy w pierwszym etapie terminowo złożyli wymagane dokumenty. Wszystkim kandydatom zostaną przypisane punkty za:

- poziom znajomości języka obcego:

4 pkt - C1/C2

3 pkt - B2

2 pkt - B1

- ilość dotychczasowych wyjazdów szkoleniowych (od roku 2007/2008 do 2017/2018 włącznie):

5 pkt - 0 wyjazdów

4 pkt - 1 wyjazd

3 pkt - 2 wyjazdy

2 pkt - 3 wyjazdy

1 pkt - 4 wyjazdy

0 pkt - 5 wyjazdów i więcej

- nie ubieganie się lub brak możliwości zrealizowania wyjazdu szkoleniowego w roku 2017/2018:

3 pkt - jeśli nie było wyjazdu 

0 pkt - jeśli wyjazd się odbył

SUMA PUNKTÓW ZE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH TRZECH KATEGORII STANOWI LICZBĘ PUNKTÓW KANDYDATA DECYDUJĄCĄ O JEGO MIEJSCU W RANKINGU.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane kryteria niż ilość przewidywanych grantów wyjazdowych, zostanie powołana Komisja przy Prorektorze ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych, która dysponując wszystkimi danymi o kandydacie, czyli przyznaną punktacją oraz informacjami zawartymi w listach motywacyjnych utworzy rankingową listę rezerwową.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się nie później niż 7.12.2018.

 

KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kandydaci, którzy odbyli kwalifikację językową w ciągu dwóch ostatnich lat, są zwolnieni z ponownego jej przechodzenia, chyba, że ich kompetencje językowe w ciągu ostatniego roku wzrosły i chcieliby raz jeszcze odbyć egzamin z języka obcego.

1. Rozmowy kwalifikacyjne z języka obcego przeprowadzane będą w zależności od ilości kandydatów dwa lub więcej razy w roku.

Terminy rozmów (do wyboru, w godzinach pracy administracji):

 • j. angielski 29.10.2018, 19.11.2018
 • j. niemiecki - indywidualne umówienie rozmowy
 • j. francuski 29.10.2018, 19.11.2018
 • j. hiszpański - indywidualne umówienie rozmowy
 • j. włoski - indywidualne umówienie rozmowy
 • j. rosyjski - indywidualne umówienie rozmowy

2. Wymagany minimalny poziom znajomości języka obcego to B1

3. Wynik nie będzie wyrażony oceną, ale podaniem poziomu, jaki kandydat reprezentuje. Opis poziomów jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A1 i A2 dyskwalifikuje kandydata.

4. ZAPISY na rozmowy kwalifikacyjne w SPNJO prowadzone są bezpośrednio przez Studium. W celu zapisania się/umówienia na rozmowę lub okazania certyfikatu proszę kontaktować się z zastępcą kierownika Studium p. Elżbietą Kopeć: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

6. Opis rozmowy - kandydat losuje zestaw

 • przedstawienie się w danym języku, na jakim stanowisku pracuje, w jakim dziale/dziekanacie pracuje i na jakim stanowisku; czy już był na takim szkoleniowym wyjeździe, cel wizyty , oczekiwania związane z wyjazdem
 • krótka „prezentacja”, w trakcie której lektor zdaje pytania
 • reakcje językowe - sytuacja nakreślona jest w języku polskim, kandydat musi odpowiednio zareagować w języku obcym, zadawać pytania, zwracać się z prośbą o informacje

7. Tematyka „prezentacji”:

 •  Polska, Wrocław ( położenie, zabytki, liczba ludności, ciekawe miejsca, wydarzenia  itp.)
 •  UWr,  struktura, historia (podstawowe informacje)
 •  Jednostka, w której pracuje kandydat
 •  Praca, zakres obowiązków, warunki pracy

8. Sytuacje – w podróży, hotelu, na uczelni, w mieście, itp.
9.  Protokół z rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazany do BWM w ciągu 3 dni roboczych po terminie rozmowy

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Z rozmowy kwalifikacyjnej w SPNJO mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikaty językowe. W takich przypadkach należy również skontaktować się z p. Elżbietą Kopeć, zastępcą kierownika Studium: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

TRZECI ETAP

Wszyscy pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do przedstawienia w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym wyjazdem, lecz nie później niż do 31 marca 2019, zaakceptowanego przez przełożonego oraz podpisanego przez instytucję przyjmującą na szkolenie tzw. Mobility Areement for Training.

Wyjazdy na szkolenia mogą być realizowane przez pracowników od razu po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, tj. po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

Jednakże osoby zakwalifikowane, które planują wyjazd po 31 marca 2019 zobowiązane są do respektowania wymogu określonego jako trzeci etap, co ma na celu zweryfikowanie stanu gotowości do skorzystania z przyznanego miejsca, a w przypadku jego braku przekazaniu go kolejnemu kandydatowi z ewentualnej listy rankingowej.

Ilość przewidzianych miejsc: ok. 100-120 (uzależniona od krajów wyjazdu kandydatów, wskazanych w listach motywacyjnych)

Procedura przed wyjazdem

Formalności bezpośrednio przed wyjazdem

 • złożenie w BWM standardowego Wniosku o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju podpisanego przez przełożonego (stawki na wyjazd wpisuje Koordynator Erasmusa w BWM) oraz Pokwitowania dewizowego
 • podpisanie w BWM Umowy o wyjazd za granicę w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę)

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelane stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską. 

UWAGA!!!

Osoby, które chciałyby odbyć podróż na szkolenie samochodem prywatnym, powinny odbyć okresowe badania uzupełniające dla kierowców oraz złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podrózy służbowej własnym samochodem. W przypadku wspólnych wyjazdów na szkolenie prywatnym samochodem grant Erasmusa na podróż może otrzymać tylko jedna osoba.

Wysokość stypendium Erasmusa 2018/2019

Rozliczenie po powrocie

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

 • Porozumienie o Programie Szkolenia (Mobility Agreement for Training) - oryginał ze wszystkimi wymaganymi podpisami (o ile nie został dostarczony przed wyjazdem)
 • potwierdzenia odbycia szkolenia (podpis, pieczęć) w instytucji zagranicznej potwierdzającego wizytę pracownika, zawierającego dokładne daty pobytu - ORYGINAŁ
 • sprawozdania on-line/EU survey (link do sprawozdania zostanie wysłany automatycznie na e-mail wyjeżdżającego po odbyciu podróży, z europejskiego serwera z adresu: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, neleży sprawdzić również folder spam)
 • faktury/rachunku za bilet, kopii biletów za przejazd, kart pokładowych lub przypadku podróży samochodem - karty przebiegu pojazdu;

Stypendia na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pliki do pobrania