Erasmus+ Dydaktyka

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Obowiązkowy wymiar 8 godzin dydaktycznych zostanie odpowiednio zwiększony w przypadku dłuższego pobytu [8+ (8/5 x liczba dni)], który jest możliwy, ale nie wiąże się ze zwiększeniem dofinansowania.

Wysokość grantu jaki może być przyznany na wyjazd dydaktyczny uzależniony jest od długości pobytu (stawki dzienne zróżnicowane są ze względu na kraj) i przyznawany jest na maksymalnie 5 dni roboczych.

Grant na rok akademicki 2018/2019

Każdy Wydział/Instytut dysponuje własną lista uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej.

Lista uczelni partnerskich

Możliwy jest również wyjazd do uczelni zagranicznej, która jest partnerem innego Wydziału/Instytutu UWr. pod warunkiem, ze uczelnia przyjmująca (odpowiednia jej jednostka, w której kandydat na wyjazd planuje przeprowadzić zajęcia) wyrazi na to zgodę. O taka zgodę do uczelni zagranicznej zwraca się sam zainteresowany.

Grant Erasmusa na wyjazdy dydaktyczne przyznawany jest naszej Uczelni raz do roku na kolejny rok akademicki, a jego podział na poszczególne Wydziały/ Instytuty odbywa się na poziomie centralnym i jest uzależniony od stopnia wykorzystania grantu przez poszczególne jednostki UWr. w poprzednim roku akademickim.

Koordynatorzy Wydziałowi i Instytutowi Erasmusa otrzymują informacje o przyznanych miejscach od Koordynatora Uczelnianego i ogłaszają ją w swoich jednostkach. Selekcja kandydatów odbywa się wewnętrznie na poziomie Wydziału/Instytutu i jest zgodna z wewnętrznie przyjętymi przez dany Wydział/Instytut kryteriami.

Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć. Preferowani będą pracownicy, którzy wcześniej nie korzystali z programu.

Lista kandydatów na wyjazd w danym roku akademickim jest przekazywana do Koordynatora Uczelnianego Erasmusa (Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 109).

Po zakwalifikowaniu na wyjazd kandydaci powinni dopełnić wymaganych formalności.

Procedura przed wyjazdem

Pracownicy UWr. zakwalifikowani na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+  powinni w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym wyjazdem dopełnić w BWM (Koordynator Uczelniany Erasmusa, pok. 109) następujących formalności:

  • Złożyć dokumenty:

1) Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement- Indywidualny Program Nauczania, podpisany przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego (Home Institution) oraz stronę zapraszającą (Host Instituition) - dokument dostępny na indywidualnym koncie użytkownika w PDF.     

UWAGA! Pracownicy wyjeżdżający po 28.02.2019 są zobowiązani najpóźniej do tego dnia przedstawić w BWM podpisany trójstronnie dokument (może być skan przesłany e-mailem do barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl), w przeciwnym razie tracą grant na wyjazd, a ich miejsce zostaje oddane pracownikom rezerwowym.

2) Wniosek o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju oraz pokwitowanie dewizowe podpisany przez przełożonego (stawki na wyjazd wpisuje Koordynator Erasmusa w BWM)

  • Podpisać Umowę o wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę w imieniu UWr.)

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podrózy służbowej własnym samochodem. W przypadku wspólnych wyjazdów służbowych prywatnym samochodem grant Erasmusa na podróż może otrzymać tylko jedna osoba. 

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelene stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską.  

Wysokość stypendium Erasmusa 2018/2019.

UWAGA NOWOŚĆ!

Osoby zakwalifikowane na wyjazd dydaktyczny są zobowiązane do założenia nowego konta indywidualnego na stronie:

https://international-applications.uni.wroc.pl/login 

Po rejestracji (stworzenie własnej nazwy użytkownika i podanie adresu e-mail), zostanie wysłany automatyczny e-mail z dalszymi instrukcjami. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów, tzn. MOBILITY AGREMENT FOR TEACHING, umowy na wyjazd. Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.

W przypadku jakichkolwiek problemów z założeniem konta lub jego użytkowaniem należy zwrócić sie o pomoc do Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Uczestnik programu samodzielnie przygotowuje:

Rozliczenie po powrocie

Rozliczenie z pobytu polega na przedstawieniu w BWM następujących dokumentów:

  • Mobility Agreement for Teaching - Indywidualnego Programu Nauczania ze wszystkimi wymaganymi podpisami (o ile nie został dostarczony przed wyjazdem)
  • potwierdzenia odbycia wizyty (podpis, pieczęć) z uczeni zagranicznej) zawierającego dokładne daty pobytu oraz ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych i ich tematykę (min.8 godzin)
  • Ankietę on-line w systemie Mobility Tool
  • biletów za przejazd, karty pokładowe lub przypadku podróży samochodem - karty przebiegu pojazdu

Oprócz rozliczenia pod względem merytorycznym, każdy pracownik zobowiązany jest również do rozliczenia wyjazdu pod względem finansowym w pok. 120.

Pliki do pobrania